สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-09-11

1. ชื่อการทดสอบ

        การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดตัวอ่อนแมลง ประเภทกำจัด,ยับยั้งการเจริญต่อลูกน้ำยุงลาย ในสภาพจำลองธรรมชาติ

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       เป็นการตรวจประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษกำจัดแมลงตามกฎหมาย

3. การส่งตรวจและการรายงานผล

  ส่งตัวอย่างทดสอบ จำนวน 3 หน่วยบรรจุ หรือปริมาณอย่างน้อย 100 กรัม (มิลลิลิตร) ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตก ปริหรือรั่วซึม


วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา
(วันทำการ)

การรายงานผล

ทดสอบประสิทธิภาพ/ฤทธิ์ตกค้าง ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านหรือลูกน้ำยุงรำคาญ ประเภทสารเคมีกำจัดยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลง ในสภาพจำลองธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย /ยุงรำคาญชนิด เม็ด(Tablet) หรือ ทราย (Sand)

3 หน่วยบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 500 กรัม (มล)ต่อหน่วยบรรจุ

นำส่งที่อุณหภูมิห้อง กรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจทันทีเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

5,000

32

ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน :ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบต้องมีประสิทธิภาพทำให้แมลงทดสอบตาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เมื่อครบเวลา  24 หรือ 72 ชั่วโมง

 

 

ไม่เกิน 1  เดือน

7,000

62

ไม่เกิน 2  เดือน

8,000

92

ไม่เกิน 3  เดือน

9,000

122

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

      4.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงของแมลงทดสอบ
      4.2 ไม่มีสารเคมีตกค้างในวัสดุทดลอง

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

      ต้องบรรจุในภาชนะที่มิดชิดไม่มีรอยรั่ว

6. ข้อควรระวัง

       6.1 ตัวอย่างบรรจุในวัสดุทึบแสง
       6.2  ระบุรายละเอียดของตัวอย่างบนภาชนะให้ชัดเจน
       6.3  แนบเอกสารแสดงเอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

      วันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

         ภายใน 1 สัปดาห์หลังการส่งตัวอย่าง

9. เอกสารอ้างอิง

      คู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2545

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

      ตัวอย่างที่รั่วซึม หรือแตก หรือไม่มีฉลากระบุรายละเอียดที่ชัดเจน