สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อ HSV

วันที่ :2015-09-03

1. ชื่อการทดสอบ

        1.1 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (HSV) ด้วยเทคนิค ELISA
        1.2 การตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ (HSV-1, HSV-2) ด้วยเทคนิค NT
        1.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ (HSV) ด้วยเทคนิค PCR                   

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       2.1 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (HSV) ด้วยเทคนิค ELISA เป็นการตรวจหาการติดเชื้อของโรคเริมในระยะแรกหรือติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด
       2.2 การตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ (HSV-1, HSV-2) ด้วยเทคนิค NT  เป็นการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ HSV-1 และ HSV-2
       2.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ (HSV) ด้วยเทคนิค PCR  เป็นการตรวหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ ในน้ำไขสันหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุก่อโรคทางระบบประสาท

3. การส่งตรวจและการรายงานผล

วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา(วันทำการ)

การรายงานผล

ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ด้วยเทคนิค ELISA

ซีรัม

0.5 -1 มิลลิลิตร 

ใส่หลอดปราศจากเชื้อ  แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส

400

8

Positive
Negative
Equivocal
พร้อมค่า OD และค่า

เลือด

3 - 5 มิลลิลิตร

ใส่หลอดปราศจากเชื้อ  อุณหภูมิห้อง 

ตรวจหาแอนติบอดี ด้วยเทคนิค NT

ซีรัมคู่

0.5 -1 มิลลิลิตร 

ใส่หลอดปราศจากเชื้อ  แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส

400

8

NT titer

ตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยเทคนิค PCR

น้ำไขสันหลัง

0.2-0.5 มิลลิลิตร

ใส่หลอดปราศจากเชื้อ  แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส

1,500

5

พบ/ไม่พบสารพันธุกรรม

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

        ซีรัมมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเล็กน้อย

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

       5.1 เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำประมาณ 3 - 5 มิลลิลิตร  ใส่หลอดปราศจากเชื้อปิดผาให้สนิท  ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  รอเลือดแข็งตัว  ปั่นแยกซีรัมแบ่งซีรัมใส่หลอดปราศจากเชื้อ  เก็บเข้าตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส  เพื่อรอการนำส่ง  สำหรับผู้ป่วย  เจาะเลือด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเริ่มมีอาการ ครั้งที่ 2  ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย  14 วัน หากไม่สามารถเก็บ 2 ครั้งได้ ให้ส่งตัวอย่างเดี่ยวมาเพื่อตรวจหาแอนติบอดีด้วยวิธี  ELISA  IgM
       5.2 การเก็บน้ำไขสันหลัง (CSF) เพื่อส่งตรวจควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์  เก็บปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร ใส่หลอดปลอดเชื้อ ปิดจุกให้แน่น เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นจนกว่าจะนำส่ง

6. ข้อควรระวัง

        ตัวอย่างควรบรรจุในภาชนะปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น  แช่ในกระติกน้ำแข็งรีบนำส่งทันที

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

          วันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.  

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

         -

9. เอกสารอ้างอิง

        9.1 Willloam E. Rawls.1979.Herpes Simplex Virus type 1 and 2 Herpesvirus simiae.Edwin H.Lennette Nathalie J.Schmidt.Diagonostic Predures for Viral, Rickattsial and Chlamydial.infectious.Fifth Edition.viral and Rickettsial Disease Laboratory Califonia Department of Heath Services Berkeley,Califonia : 309-348
        9.2 N. Neiment, E.De Lavergne and D. Olive. Herpes.Robert Debre, M.D.and Josette Celers, M.D.Clinical Virology The Evaluation and Management of Human Viral Infectious.W.B. Saunders Company Philadenphia London Toronto 1970 : 466.
        9.3 Shigaru,Ueda.1971.Company of Measles antibody titers measured by the macro methods.Biken Journal.14 : 155-160.
        9.4 Sever,J.L.1962. Applicatio of microtechnique to viral serological investigations. J.Immuno.88 : 320-329.
        9.5 Volk, W.A. 1982. Essentials of Medical Microbiology. Second ed., J.B. Lippincott Company, Philadephia, New York, San Jose, Toronto, 574-576.
        9.6 การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาด.  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่.  กรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข.  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจำกัดแห่งประเทศไทย 2541 หน้า 227-244.

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

          10.1 สภาพตัวอย่างไม่สมบูรณ์ เช่น หลอดปิดฝาไม่สนิท หรือมีการแตกหัก ชำรุด   มีการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) มากจนเห็นได้ชัดเจน   มีเชื้อราหรือขุ่นจากปนเปื้อนด้วยแบคทีเรีย   หลอดหรือภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่ได้แช่เย็น (กรณีตรวจหาสารพันธุกรรม)
          10.2 ปริมาณไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 
                   - ตรวจด้วยเทคนิค ELISA ซีรัมปริมาณน้อยกว่า 0.05 มิลลิลิตร  เลือดปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร
                   - ตรวจด้วยเทคนิค NT ซีรัมปริมาณน้อยกว่า 0.2 มิลลิลิตร  เลือดปริมาณน้อยกว่า 3มิลลิลิตร
                   - ตรวจด้วยเทคนิค PCR  น้ำไขสันหลังปริมาณน้อยกว่า 0.2 มิลลิลิตร
          10.3  รายละเอียดตัวอย่างไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ สกุลผู้ป่วยหรือชนิดตัวอย่างที่ระบุที่หลอดไม่ตรงกับใบนำส่งตัวอย่าง  หรือชนิดตัวอย่างไม่ตรงกับที่ระบุในคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ของ สวส.