สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-09-03

1. ชื่อการทดสอบ

       1.1 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสสุกใสไวรัสงูสวัด (VZV) ด้วยเทคนิค ELISA
        1.2 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัสสุกใสไวรัสงูสวัด (VZV) ด้วยเทคนิค ELISA                    

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       2.1 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสสุกใส  ไวรัสงูสวัด (VZV) ด้วยเทคนิค ELISA เป็นการตรวจหาการติดเชื้อของโรคสุกใสและงูสวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสตัวเดียวกันคือ Varivella Zoster Virus (VZV)  ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ต่ำ มีผื่นหลายลักษณะตามระยะของผื่นโดยผื่นเริ่มแรก และตกสะเก็ดแต่มักไม่พร้อมกัน  จึงมีผื่นชนิดนูนแดง (Papule) ตุ่มใส (Vesicle) และตกสะเก็ด (Scab) เกิดขึ้นพร้อมๆ กันทั่วร่างกาย  ลักษณะของผื่นมักขึ้นเป็นกลุ่มๆ พบที่บริเวณลำตัวได้มากกว่าแขน ขาและใบหน้า  ลักษณะของน้ำในตุ่ม อาจจะใสหรือขุ่นก็ได้
       2.2 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัสสุกใสไวรัสงูสวัด (VZV) ด้วยเทคนิค ELISA  เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคสุกใสและงูสวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อ Varivella Zoster Virus  เพื่อนำผลไปพิจารณาการให้วัคซีนหรือประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ

3. การส่งตรวจและการรายงานผล

วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา(วันทำการ)

การรายงานผล

ตรวจหาระดับแอนติบอดี ชนิด IgM หรือ IgG ด้วยเทคนิค ELISA

ซีรัม

0.5 -1 มิลลิลิตร 

ใส่หลอดปราศจากเชื้อ  แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส

400

8

Positive
Negative
Equivocal
พร้อมค่า OD และค่า

เลือด

3-5 มิลลิลิตร

อุณหภูมิห้อง 

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

        ซีรัมมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเล็กน้อย

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

        เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำประมาณ 3 - 5 มิลลิลิตร  ใส่หลอดปราศจากเชื้อปิดผาให้สนิท  ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  รอเลือดแข็งตัว  ปั่นแยกซีรัมแบ่งซีรัมใส่หลอดปราศจากเชื้อ  ปิดฉลากระบุชื่อผู้ป่วย  วันที่เก็บชนิดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก  รัดยางให้แน่น เก็บเข้าตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส  เพื่อรอการนำส่ง 

6. ข้อควรระวัง

         นำซีรัมคู่ หรือ ซีรัมเดี่ยว  ต้องปิดฉลากระบุชื่อผู้ป่วย  วันที่เก็บชนิดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก  รัดยางให้แน่น  แช่ในกระติกพร้อมนำแข็ง  หรือ  ice non  นำส่งปฏิบัติการ

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

          วันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.         

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

         -

9. เอกสารอ้างอิง

         9.1 Willloam E. Rawls.1979.Herpes Simplex Virus type 1 and 2 Herpesvirus simiae.Edwin H.Lennette Nathalie J.Schmidt.Diagonostic Procedures for Viral, Rickattsial and Chlamydial.infectious.Fifth Edition.viral and Rickettsial Disease Laboratory Califonia Department of Heath Services Berkeley,Califonia : 309-348
         9.2 N. Neiment, E.De Lavergne and D. Olive. Herpes.Robert Debre, M.D.and Josette Celers, M.D.Clinical Virology The Evaluation and Management of Human Viral Infectious.W.B. Saunders Company Philadenphia London Toronto 1970 : 466.
         9.3 Shigaru,Ueda.1971.Company of Measles antibody titers measured by the macro methods.Biken Journal.14 : 155-160.
         9.4 Sever,J.L.1962. Applicatio of microtechnique to viral serological investigations. J.Immuno.88 : 320-329.
         9.5 Volk, W.A. 1982. Essentials of Medical Microbiology. Second ed., J.B. Lippincott Company, Philadephia, New York, San Jose, Toronto, 574-576.
         9.6 การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาด.  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่.  กรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข.  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจำกัดแห่งประเทศไทย 2541 หน้า 227-244.

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

         10.1 สภาพตัวอย่างไม่สมบูรณ์ เช่น หลอดปิดฝาไม่สนิท หรือมีการแตกหัก ชำรุด   มีการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) มากจนเห็นได้ชัดเจน   มีเชื้อราหรือขุ่นจากปนเปื้อนด้วยแบคทีเรีย
         10.2 ปริมาณไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์  ซีรัมปริมาณน้อยกว่า 0.05 มิลลิลิตร  เลือดปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร
         10.3 รายละเอียดตัวอย่างไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ สกุลผู้ป่วยหรือชนิดตัวอย่างที่ระบุที่หลอดไม่ตรงกับใบนำส่งตัวอย่าง  หรือชนิดตัวอย่างไม่ตรงกับที่ระบุในคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ของ สวส.