สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-08-31

 

      ชมรมจริยธรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์