สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

วันที่ :2020-08-14

1. คำถาม ต้องการซื้อเชื้อจุลินทร์ต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร
  คำตอบ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์
ฝ่ายทรัพยากรกลางทางห้องฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2951-0000 ต่อ 99408, 0-2951-0183

แบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับบริการดูรายละเอียดได้ที่ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/alls.php?topic=9

 

2. คำถาม สอบถามอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์
  คำตอบ

ท่าน สามารถดูได้ที่ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/alls.php?topic=33
- ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 

หรือ โทรสอบถามได้ที่ โทรศัพท 0-2951-0000 ต่อ 99248 หรือ 99614 หรือ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2591-2153

 

3. คำถาม สถานที่ส่งตัวอย่างและสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่าง
  คำตอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศปส. อาคาร 1 ชั้น 1)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุร 11000
โทรศัพท 0-2951-0000 ต่อ 99248 หรือ 99614 หรือ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2591-2153

 

4. คำถาม วิธีการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
  คำตอบ

ท่านสามารถดูและดาวโหลดวิธีการเก็บตัวอย่าง ได้จาก http://nih.dmsc.moph.go.th/login/alls.php?topic=2

 

5. คำถาม มีแบบนำส่งตัวอย่างสำหรับดาวโหลดหรือไม่
  คำตอบ

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้จาก http://nih.dmsc.moph.go.th/login/alls.php?topic=5