สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-08-25
 การอบรมสมาชิกการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 

จัดโดย ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์