สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วันที่ :2015-08-26


การเขียนแบบขอส่งตรวจ
        ผู้ใช้บริการ / ลูกค้า / ผู้ส่งตรวจ ต้องกรอกข้อมูลในแบบขอส่งตรวจที่สถาบันฯ กำหนดไว้ฉบับล่าสุด โดยศึกษาข้อมูลแบบส่งตรวจของแต่ละรายการก่อนการเก็บตัวอย่างให้ชัดเจน รวมทั้งระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งไปยังสถาบันฯ เนื่องจากมีผลต่อการตรวจสอบ การแปลผล และการรายงานผล
        ข้อมูลที่ต้องระบุได้แก่ ชื่อ-สกุลผู้ป่วย/ชื่อผลิตภัณฑ์ เพศ วันเดือนปีเกิด เลขที่ผู้ป่วย (H.N.) โรงพยาบาล จังหวัด ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ ชนิดสิ่งส่งตรวจและตำแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจ รายการที่ขอตรวจ การวินิจฉัยโรคทางคลินิก วัน-เวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานที่ส่งตรวจ บริษัทที่ส่งตรวจ/ผู้ผลิต
        การกรอกรายละเอียดไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน สถาบันฯ อาจปฏิเสธสิ่งส่งตรวจและการตรวจได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศปส.)
        หากต้องการผลการทดสอบ “ด่วน” ให้ระบุในแบบส่งตรวจให้ชัดเจน


การเก็บสิ่งส่งตรวจ
        1. การเตรียมผู้ป่วย/ผลิตภัณฑ์ ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการเตรียมผู้ป่วย/ผลิตภัณฑ์ ในแต่ละการทดสอบ
        2. เก็บตัวอย่างตามจำนวนและชนิด พร้อมทั้งเก็บรักษาคุณภาพของตัวอย่างตามที่ระบุไว้
        3. ชนิดของภาชนะ บรรจุสิ่งส่งตรวจ ให้เลือกใช้ภาชนะตามความเหมาะสมของขนาดและปริมาณ ทั้งนี้ ควรแห้ง สะอาด ปราศจากเชื้อ และมีฝาปิดมิดชิด
        4. ติดป้ายชื่อ-สกุลของผู้ป่วย หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บนภาชนะทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจ


การส่งสิ่งส่งตรวจ
        ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย
        1. บรรจุหีบห่อสิ่งส่งตรวจให้มิดชิด เพื่อป้องกันการกระจายและแตกหักของสิ่งส่งตรวจ  ก่อนนำใส่กล่องบรรจุสิ่งส่งตรวจ ทั้งนี้ ต้องรักษาสภาพของตัวอย่างตามเงื่อนไขของแต่ละการทดสอบ เช่น แช่เย็น/น้ำแข็ง หรืออุณหภูมิห้อง ระหว่างการนำส่ง/ขนส่ง
        2. แยกใบนำส่งและหนังสือนำส่ง (จากส่วนราชการ/หน่วยงาน/บริษัท) ไม่ให้ปนเปื้อนกับภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ เช่น ใส่ในถุงพลาสติกป้องการการซึมเปียกของน้ำแข็ง เป็นต้น
        ส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแต่ละรายการทดสอบ


สถานที่ส่งตัวอย่าง
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศปส. อาคาร 1 ชั้น 1)    
        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
        88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 การติดต่อกับสถาบันฯ
        สถานที่ติดต่อ
                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศปส. อาคาร 1 ชั้น 1)
                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
                88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99248 หรือ 99614   หรือ  โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2591-2153


การให้บริการ
        วันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
        วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.


การส่งตรวจนอกเวลาราชการ
        ในกรณีการระบาดหรือเร่งด่วน โปรดแจ้งให้ศปส.ทราบทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง


วิธีการนำส่งสิ่งส่งตรวจ

        1. การนำส่งด้วยตนเองหรือเจ้าหน้าที่หรือทางไปรษณีย์ ที่สถานที่ติดต่อที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
        2. การส่งทางเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ ต้องแจ้ง ศปส. ทุกครั้ง โดยระบุวันเวลา เที่ยวบิน / สายการบิน / ขบวนรถไฟ / รถทัวร์  ผู้ส่งตรวจ/หน่วยงานที่ส่ง ให้ชัดเจนทางโทรศัพท์หรือโทรสาร อย่างน้อย 1 วัน
        ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อป้องกันตัวอย่างสูญหายและเสื่อมสภาพก่อนการตรวจ
การนำส่ง / ขนส่ง ต้องรักษาสภาพของตัวอย่างตามเงื่อนไขของแต่ละการทดสอบ เช่น แช่เย็น / น้ำแข็ง หรืออุณหภูมิห้อง


การขอตรวจเพิ่ม
        การขอตรวจเพิ่มในกรณีที่ส่งตัวอย่างมาก่อนหน้านี้แล้ว สามารถขอตรวจเพิ่มได้ภายในระยะเวลาที่แต่ละรายการทดสอบระบุไว้ และต้องมีปริมาณที่เพียงพอที่จะสามารถตรวจเพิ่มได้ โดยการส่งแบบขอส่งตรวจและระบุว่าขอตรวจเพิ่มในรายการที่ต้องการ


การทดสอบซ้ำ
        กรณีการควบคุมคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและมีผลกระทบต่อระยะเวลาการตรวจ


การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
        สถาบันฯ อาจปฏิเสธสิ่งส่งตรวจและการตรวจ

           1.สิ่งส่งตรวจไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ไม่ติดฉลากระบุข้อมูลบนตัวอย่างส่งตรวจ
           2.  สิ่งส่งตรวจ / แบบขอส่งตรวจ / ใบนำส่งตัวอย่าง / หนังสือนำส่งมีข้อมูลไม่ตรงกัน เช่นชื่อ-สกุลผู้ป่วย H.N.
           3.   สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม หรือ สิ่งส่งตรวจมีปริมาณไม่เพียงพอกับการตรวจ
          4. ภาชนะใส่สิ่งส่งตรวจ แตกหัก หกเลอะเทอะ ปิดภาชนะไม่แน่น
          5.ไม่มีแบบขอส่งตรวจและหนังสือนำส่ง (จากส่วนราชการ/หน่วยงาน/บริษัท)
          6. ผู้ส่งตรวจไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายการทดสอบที่ระบุไว้

          หมายเหตุ ในกรณีทิ่สิ่งส่งตรวจเก็บยากและไม่สามารถเก็บใหม่หรือเก็บซ้ำได้ สถาบันฯ อาจพิจารณาทำการ
ทดสอบให้ ทั้งนี้ ผู้ส่งตรวจต้องพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลเอง


ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (Turn around time, TAT)
สถาบันฯ จะนับระยะเวลาของการตรวจวิเคราะห์ เมื่อสถาบันฯ ได้รับตัวอย่างที่ครบถ้วนจากผู้ใช้บริการ / ลูกค้า / ผู้ส่งตรวจ ทั้งสิ่งส่งตรวจ  แบบขอส่งตรวจและหนังสือนำส่ง (ส่วนราชการ/หน่วยงาน/บริษัท/) จนถึงวันที่ส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ผู้ใช้บริการ / ลูกค้า / ผู้ส่งตรวจ ทั้งนี้ ระยะเวลาของการตรวจวิเคราะห์ เป็นไปตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน” ฉบับล่าสุด 2548

การรายงานผล
          สถาบันฯ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เป็นเอกสารใบรายงานผล เพื่อส่งให้ผู้ใช้บริการ / ลูกค้า / ผู้ส่งตรวจ ในกรณีเร่งด่วน มีการระบาด หรือค่าวิกฤต สถาบันฯ อาจแจ้งผลทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งให้ผู้มีอำนาจใช้รายงานผลตามกฎหมายและผู้ส่งตรวจเพื่อให้สามารถรักษา ป้องกันและควบคุมโรคได้ทันเวลา ทั้งนี้ สถาบันฯจะจัดส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ต้นฉบับ / ฉบับจริง ให้ผู้ใช้บริการ / ลูกค้า / ผู้ส่งตรวจ ทราบต่อไป


การรับรายงานผล
          1. รับรายงานผลด้วยตนเอง
          2. รับรายงานผลทางไปรษณีย์