สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มสัตว์ทดลอง

วันที่ :2022-04-25

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ติดต่ออาคาร 1 โทร 02-951-0000 ต่อ 99419
ติดต่ออาคาร 7 โทร 02-951-0000 ต่อ 98482

          

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - เป็นระบบห้องปฏิบัติการกลางด้านสัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
 • - ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  •       - มาตรฐานสัตว์ทดลองสากล AAALAC International  ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2555
  •       - ISO 17025 ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2558
  •       - OECD GLP ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563
 • - ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่ใช้ทดแทนสัตว์ทดลอง (Alternatives) และศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์โดยใช้สัตว์ทดลอง
  •      - ดำเนินการโครงการร่วมวิจัยที่ใช้เครื่อง in vivo imaging สำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ติดต่อได้ที่ น.สพ.ดร.มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ โทร 029510000 ต่อ 99343 หรือ สพ.ญ.ดร.นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ โทร 029510000 ต่อ 99229

     
 • - ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพของประเทศในสัตว์ทดลองด้านวัคซีน ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในมนุษย์  
 • - ตรวจวินิจฉัย Botulinum toxin ในสัตว์ทดลองจากตัวอย่างผู้ป่วย
 • - ให้บริการการทดสอบเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รายละเอียดแสดงในตาราง)

ชนิดการทดสอบ

รายการทดสอบ

วิธีการทดสอบ

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ราคาค่าทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ

การระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง
(Skin irritation test)

การระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง

ISO 10993-10

ISO17025

60,000 บาท

21 วันทำการ

การระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง

ISO 10993-10

OECD GLP

70,000 บาท

 130 วัน

การระคายเคืองทางผิวหนัง/การกัดกร่อน
(Acute dermal irritation / Corrosion)

OECD-TG 404

OECD GLP

120,000 บาท

 150 วัน

การแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง
(Skin sensitization test)

การแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองวิธี Closed patch test (Buehler test)

ISO 10993-10

ISO17025

150,000 บาท

48 วันทำการ

การแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองวิธี Closed patch test (Buehler test)

ISO10993-10

OECD GLP

170,000 บาท

 160 วัน

การแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองวิธี GPMT, Guinea Pig Maximization test

ISO 10993-10

ISO17025

อยู่ระหว่างการพัฒนา

 

การแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองวิธี GPMT, Guinea Pig Maximization test

ISO 10993-10

OECD GLP

170,000 บาท

 140 วัน

การแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง
(Skin sensitisation)

OECD-TG 406

OECD GLP

อยู่ระหว่างการพัฒนา

 

การทดสอบพิษวิทยาต่อระบบของร่างกาย (Systemic toxicity test)

การทดสอบพิษเฉียบพลันต่อระบบของร่างกาย (Acute systemic toxicity test)

IS010993-11

OECD GLP

58,000 บาท

110-150 วัน 

การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังต่อระบบของร่างกาย (Subchronic systemic toxicity test)

IS010993-11

ISO17025

อยู่ระหว่างการพัฒนา

 

 
 
 • - ติดต่อเพื่อจองคิวส่งตัวอย่างการทดสอบที่สอดคล้องกับ ISO17025 ได้ที่

          คุณจีรวรรณ เตียเปิ้น 
          โทรศัพท์ 063-9722087   แฟกซ์ 02-5915447   
          Line ID  063-9722087
          อีเมล์  jeerawan.te@dmsc.mail.go.th

 • - Download ใบส่งตัวอย่างสำหรับการทดสอบที่สอดคล้องกับ ISO17025 ที่นี่
 • - ติดต่อเพื่อจองคิวส่งตัวอย่างการทดสอบที่สอดคล้องกับ OECD GLP ได้ที่

          คุณชาลินี ณรงค์ฤทธิ์เดโช 
         โทรศัพท์ 083-8285801  แฟกซ์ 02-5915447   
         Line ID  083-8285801
         อีเมล์  chalinee.n@dmsc.mail.go.th