สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

กลุ่มสัตว์ทดลอง

วันที่ :2017-09-14

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ติดต่ออาคาร 1 โทร 02-951-0000 ต่อ 99419
ติดต่ออาคาร 7 โทร 02-951-0000 ต่อ 98482

          

หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็นระบบห้องปฏิบัติการกลางด้านสัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (AAALAC International, ISO 9001)
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพในสัตว์ทดลองของวัคซีน ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในมนุษย์ในระดับประเทศ  
  • ตรวจวิเคราะห์การแพ้และการระคายเคืองในสัตว์ทดลองสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 15189 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ  
  • ตรวจวินิจฉัย Botulinum toxin ในสัตว์ทดลองจากตัวอย่างผู้ป่วย  
  • ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่ใช้ทดแทนสัตว์ทดลอง(Alternatives)
  • ศึกษาวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์โดยใช้สัตว์ทดลอง  
  • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสัตว์ทดลองและส่งเสริมการใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ.2558

 

ขั้นตอนการใช้บริการพื้นที่ทดลองสัตว์ (download) 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  http://www.dmsc.moph.go.th/websiteiacuc2/home.html

AAALAC International  https://www.aaalac.org/index.cfm

สถาบันพัฒนาการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (สพสว. วช.)  http://labanimals.net/index.php