สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มสัตว์ทดลอง

วันที่ :2018-09-06

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ติดต่ออาคาร 1 โทร 02-951-0000 ต่อ 99419
ติดต่ออาคาร 7 โทร 02-951-0000 ต่อ 98482

          

หน้าที่รับผิดชอบ

 

ขั้นตอนการใช้บริการพื้นที่ทดลองสัตว์ (download)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

•คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  http://www.dmsc.moph.go.th/websiteiacuc2/home.html

•AAALAC International  https://www.aaalac.org/index.cfm

•สถาบันพัฒนาการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (สพสว. วช.)  http://labanimals.net/index.php