สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์

วันที่ :2021-12-08

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านควบคุมแมลงทางชีววิธี ด้านการควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา ด้านสนับสนุนงานกีฏวิทยาและด้านพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลง ด้านผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง และด้านอนุกรมวิธาน
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการควบคุมแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลง ด้านการใช้เคมีกำจัดแมลง ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง และการทดสอบผลิตภัณฑ์สารไล่แมลง กำจัดเหาและทาก และด้านอนุกรมวิธาน
 • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการควบคุมแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้านการกำจัดแมลงและผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและทากและด้านอนุกรมวิธาน
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมแมลง โดยใช้ศัตรูธรรมชาติและ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลง ด้านการกำจัดแมลงและผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง ด้านอนุกรมวิธานแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ประกอบด้วย

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านแมลงพาหะนำโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาตลอดจนการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและการทดสอบผลิตภัณฑ์สารไล่แมลง ผลิตภัณฑ์กำจัดเหา ทาก
 • เป็นศูนย์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง และทาก ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายวิจัยและทดสอบเคมีกำจัดแมลง                                                   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการใช้เคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านการกำจัดแมลงและผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการกำจัดแมลงและผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิจัยและทดสอบแมลงทางชีววิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านควบคุมแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ
 • พัฒนา ระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลงพาหะนำโรค
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการควบคุมแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลงพาหะนำโรค
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านการควบคุมแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลงพาหะนำโรค
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดแมลงพาหะนำโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายอนุกรมวิธานและสนับสนุนงานกีฏวิทยาทางการแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฎิบัติการด้านอนุกรมวิธานของแมลงทางการแพทย์
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านอนุกรมวิธานของแมลง
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอนุกรมวิธานของแมลงทางการแพทย์
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านอนุกรมวิธานของแมลงทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนุกรมวิธานของแมลงแก่ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการสนับสนุนงานกีฏวิทยา ของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ การผลิตและบริการแมลง การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ดำเนินการพัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐาน
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย