สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาราสิตวิทยา

วันที่ :2020-08-14

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อราวิทยาทางการแพทย์และ ด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์ และการป้องกันกำจัดพาราสิตภายนอกและพาหะ
 2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อราวิทยาทางการแพทย์ด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์ และด้านผลิตภัณฑ์ ป้องกันกำจัดพาราสิตภายนอก
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านต่างๆตามข้อ 1
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านต่างๆตามข้อ 1
 5. วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ

 

1. ฝ่ายเชื้อราวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อราทางการแพทย์
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชีือราทางการแพทย์
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อราทางการแพทย์
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อราทางการแพทย์
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเชื้อราทางการแพทย์ แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัิิติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2. ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัิติการ ด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์
 • พัีฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพาราสิตวิทยาทางการแพทย์ แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัิิติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง