สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี (ศูนย์พิษวิทยา)

วันที่ :2020-08-14

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยาและชีวเคมี
  • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี
  • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านพิษวิทยาและชีวเคมี
  • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี
  • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพิษวิทยาและชีวเคมีแก่ห้องปฏิบัติการ เครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย