สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา

วันที่ :2021-12-08

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ด้านเชื้อริกเกตเซีย 
  ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด์
 2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆตาม ข้อ 1
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านต่างๆตามข้อ 1
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านต่างๆตามข้อ 1
 5. วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ฝ่าย คือ

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเชื้อโรคอันตรายสูง และภูมิคุ้มกันวิทยาแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

ฝ่ายเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิส
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิส
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิส
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิส
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิส
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิสก แก่ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  

 

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง