สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-11-07

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ด้านเชื้อริกเกตเซีย 
  ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด์
 2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆตาม ข้อ 1
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านต่างๆตามข้อ 1
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านต่างๆตามข้อ 1
 5. วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ฝ่าย คือ

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อโรคอันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเชื้อโรคอันตรายสูง และภูมิคุ้มกันวิทยาแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก แก่ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายริกเกตเซีย
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านริกเกตเชีย
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านริกเกตเซีย
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านริกเกตเชีย
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านริกเกตเชีย
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านริกเกตเซียแก่ห้องปฏิบัติการ เครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง