สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์

วันที่ :2020-08-14

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสตับอักเสบ อาโบไวรัส ไวรัสก่อมะร็ง ไวรัสระบบทางเดินอาหาร
  ไวรัสระบบทางเดินหายใจ ไวรัสระบบประสาทและ ระบบไหลเวียนโลหิต
 2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆ ตามข้อ 1
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงไวรัส ด้านต่างๆ ตามข้อ 1
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านไวรัส ด้านต่างๆ ตามข้อ 1
 5. วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไวรัสสาขาต่างๆตามข้อ 1
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ประกอบด้วย 6 ฝ่าย คือ

 

ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสตับอักเสบ
 • พัฒนาระบบและำกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านไวรัสตับอักเสบ
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสตับอักเสบ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านไวรัสตับอักเสบ
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไวรัสตับอักเสบแก่ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายอาโบไวรัส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านอาโบไวรัส
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านอาโบไวรัส
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาโบไวรัส
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านอาโบไวรัส
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาโบไวรัสแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายไวรัสก่อมะเร็ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสก่อมะเร็ง
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านไวรัสก่อมะเร็ง
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสก่อมะเร็ง
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านไวรัสก่อมะเร็ง
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไวรัสก่อมะเร็งแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 
ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสระบบทางเดินหายใจ
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านไวรัสระบบทางเดินหายใจ
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสระบบทางเดินหายใจ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านไวรัสระบบทางเดินหายใจ
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไวรัสระบบทางเดินหายใจ แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสระบบประสาทและ ระบบไหลเวียนโลหิต
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านด้านไวรัสระบบประสาทและ ระบบไหลเวียนโลหิตแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง