สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์

วันที่ :2021-12-08

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านแบคทีเรียลำไส้ แบคทีเรียทั่วไป แบคทีเรียไร้อากาศ 
  แบคทีเรียซาลโมเนลล่า และชิกเกลล่า แบคทีเรียทางการแพทย์ และมัยโคแบคทีเรีย
 2. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียด้านต่างๆตามข้อ 1
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านต่างๆ ตามข้อ 6.1
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลแบคทีเรียด้านต่างๆตามข้อ 1
 5. วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 6. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ แก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


แบ่งเป็น 6 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านแบคทีเรียทั่วไป
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านแบคทีเรียทั่วไป
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านแบคทีเรียทั่วไป
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านแบคทีเรียทั่วไป ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการและศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแบคทีเรียทั่วไป แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 


2. ฝ่ายแบคทีเรียลำไส้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านแบคทีเรียลำไส้
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านแบคทีเรียลำไส้
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านแบคทีเรียลำไส้
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านแบคทีเรียลำไส้
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแบคทีเรียลำไส้ แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

3. ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านแบคทีเรียไร้อากาศ
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านแบคทีเรียไร้อากาศ
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านแบคทีเรียไร้อากาศ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านแบคทีเรียไร้อากาศ
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านแบคทีเรียไร้อากาศ แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติการงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

4. ฝ่ายซาลโมเนล่าและชิกเกลล่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้าน Salmonella and Shigella
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้าน Salmonella and Shigella
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน Salmonella and Shigella
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้าน Salmonella and Shigella
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Salmonella and Shigella แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

5. ฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง ห้องปฏิบัติการ
  ด้านตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์ 
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแบคทีเรียทางการแพทย์แก่ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

6. ฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านโรคเรื้อนและมัคโคแบคทีเรียอื่น
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านโรคเรื้อนและ มัยโคแบคทีเรียอื่น
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเรื้อนและมัยโคแบคทีเรียอื่น
 • เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านโรคเรื้อนและมัยโคแบคทีเรียอื่น
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคเรื้อนและมัยโคแบคทีเรีย แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง