สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ :2015-08-07

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
  • พัฒนาระบบ จัดทำแผนและประสานการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก
  • การรับนักศึกษา/บุคคล มาฝึกงานและดูงาน, การสนับสนุนวิทยากร/อาจารย์พิเศษ, การให้คำปรึกษา
    ทางวิชาการและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย