สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก

วันที่ :2021-12-09

 

ฝ่ายโลหิตวิทยา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

  • ศึกษาวิจัยด้านโรคพันธุกรรม เพื่อค้นหาสารชีวภาพที่บ่งชี้การเกิดโรค (Biomarkers) การประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการระยะแรกเริ่ม (early detection) การติดตามโรค และการรักษาโรค เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพันธุกรรมคลินิกที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขด้านโรคพันธุกรรม
  • พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงวิชาการ เป็นจุดประสานเพื่อการพัฒนาระบบและขีดความสามารถในการให้บริการ โดยกลไกการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การบริการด้านห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อการศึกษาด้านบริการแนวใหม่ที่มีแนวโน้มจะนำมาใช้ในประเทศ
  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง หรือเพื่อการยืนยันผล
  • จัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการติดตามผู้ป่วยมารับการรักษา การบริหารจัดการแผน การติดตามประเมินผลตามแผนงาน โครงการด้านพันธุกรรมคลินิก
  • ประเมินเทคโนโลยีการบริการที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย