สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มวินิจฉัยโรคกลาง

วันที่ :2021-12-09

หน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

 

 หน่วยวินิจฉัยโรคกลาง
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโรคระบาดจากผู้ป่วย ผู้สัมผัสอาหาร น้ำ และวัตถุอื่นๆ ที่สงสัย เพื่อการสอบสวนโรค โดยตรวจหาเชื้อก่อโรคหลายๆ ชนิดทั้งไวรัสและแบคทีเรียในตัวอย่างเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อศึกษาหาเชื้อก่อโรคอย่างถูกต้องเร่งด่วน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง ในการป้องกัน รักษาโรค และลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
 • ประเมินเทคโนโลยี/วิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเองภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่จะนำมาใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการเครือข่าย
 • บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างรายโครงการ โดยมีผู้สนับสนุนทุนที่ชัดเจน
 • จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งเตือนภัยเชื้อที่พบในการระบาด
 • วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 ฝ่ายทรัพยากรกลางห้องปฏิบัติการ
 • บริหารจัดการทรัพยากรกลางที่ใช้ในงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และการวิจัยของทั้งภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ คลังตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 และศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • ให้บริการรับฝาก เก็บรักษาตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจ เช่น PMBC ซีรั่ม สารคัดคลั่ง เป็นต้น ทั้งการเก็บรักษาระยะสั้นและระยะยาว ให้คงคุณสมบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตให้กับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
 • ให้บริการเครื่องมือกลางกับหน่วยงานตรวจวิเคราะห์และวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • ให้บริการห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 รวมถึงการฝึกอบรมระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและนักวิจัยที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการ
 • ให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ การเรียนการสอนและงานวิจัย
 • ให้บริการทางด้านเทคนิค ให้คำปรึกษา การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
 • พัฒนาและให้บริการการรับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการระดับชาติ โดยรวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าระวังของหน่วยงานภายใน และโครงการเฝ้าระวังของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลการเฝ้าระวังของหน่วยงานภายนอก วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่ผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยงานหลักของสถาบันฯ ในสถานการณ์การระบาดของโรค และสถานการฉุกเฉิน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการบริการแก่ลูกค้าของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขตามระบบคุณภาพ
 • ปฏิบัติราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ฝ่ายเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและเครื่องมือปลอดเชื้อ

 งานเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ

 • เตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อและผลิตน้ำเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์วิจัย
 • พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ และการผลิตน้ำที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

 • เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และอื่นๆ
 • สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย