สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วันที่ :2015-08-07


หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
  • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
  • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญ และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสืบค้นสำหรับนำไปใช้ประโยชน์
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย