สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพ

วันที่ :2020-08-14

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และข้อกำหนดของมาตรฐานสากล (ยกเว้นเรื่องโครงสร้างอาคาร ระบบสาธาณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และยามรักษาการณ์ให้เป็นการดำเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไป)
  • ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบุคลากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและแรงงาน
  • ประสานงานการตรวจติดตามภายใน การตรวจประเมินหรือการรับรองมาตรฐานเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือจากหน่วยงานรับรอง
  • ควบคุมและจัดเก็บเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสุขภาพบุคลากร
  • จัดเก็บฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากร
  • ประสานการจัดประชุม/อบรมความรู้ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสุขภาพบุคลากร
  • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสุขภาพบุคลากร
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย