สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

วันที่ :2018-11-07

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมและจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมด้านระบบคุณภาพและแผนการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำปี
 • จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี ประสานงานการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินรับรองความสามารถจากหน่วยรับรอง ได้แก่ 
  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานภาคเอกชน
 • รับข้อร้องเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • ประสานการจัดประชุม/อบรมด้านระบบคุณภาพภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพประจำเดือน
 • ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในแผนสอบเทียบกลาง
 • ดูแลอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง