สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

วันที่ :2020-08-14

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

 หน้าที่รับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยดำเนินการและประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ/คณะทำงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบคุณภาพ ทั้งเชิงวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • ประสานการวางแผน ติดตามความก้าวหน้า สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 • ประสาน จัดทำแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายในของหน่วยงาน
 • ประสานงานการบริหารจัดการโครงการวิจัยของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • หน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมและจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมด้านระบบคุณภาพและแผนการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำปี
 • จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี ประสานงานการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินรับรองความสามารถจากหน่วยรับรอง ได้แก่ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานภาคเอกชน
 • รับข้อร้องเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • ประสานการจัดประชุม/อบรมด้านระบบคุณภาพภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพประจำเดือน
 • ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในแผนสอบเทียบกลาง
 • ดูแลอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ประสานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
 • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
 • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญ และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสืบค้นสำหรับนำไปใช้ประโยชน์
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
 • พัฒนาระบบ จัดทำแผนและประสานการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก
 • การรับนักศึกษา/บุคคล มาฝึกงานและดูงาน, การสนับสนุนวิทยากร/อาจารย์พิเศษ, การให้คำปรึกษา
 • ทางวิชาการและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย