สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

วันที่ :2021-12-09

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

 หน้าที่รับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยดำเนินการและประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ/คณะทำงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบคุณภาพ ทั้งเชิงวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • ประสานการวางแผน ติดตามความก้าวหน้า สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 • ประสาน จัดทำแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายในของหน่วยงาน
 • ประสานงานการบริหารจัดการโครงการวิจัยของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ประสานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
 • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
 • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญ และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสืบค้นสำหรับนำไปใช้ประโยชน์
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

   

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • หน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมและจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมด้านระบบคุณภาพและแผนการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำปี
 • จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี ประสานงานการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินรับรองความสามารถจากหน่วยรับรอง ได้แก่ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานภาคเอกชน
 • รับข้อร้องเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • ประสานการจัดประชุม/อบรมด้านระบบคุณภาพภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพประจำเดือน
 • ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในแผนสอบเทียบกลาง
 • ดูแลอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการ

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
 • พัฒนาระบบ จัดทำแผนและประสานการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก
 • การรับนักศึกษา/บุคคล มาฝึกงานและดูงาน, การสนับสนุนวิทยากร/อาจารย์พิเศษ, การให้คำปรึกษาทางวิชาการและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร

 หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ประสานงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และข้อกำหนดของมาตรฐานสากล (ยกเว้นเรื่องโครงสร้างอาคาร ระบบสาธาณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และยามรักษาการณ์ให้เป็นการดำเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไป)
 • ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบุคลากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและแรงงาน
 • ประสานงานการตรวจติดตามภายใน การตรวจประเมินหรือการรับรองมาตรฐานเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือจากหน่วยงานรับรอง
 • ควบคุมและจัดเก็บเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสุขภาพบุคลากร
 • จัดเก็บฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากร
 • ประสานการจัดประชุม/อบรมความรู้ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสุขภาพบุคลากร
 • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสุขภาพบุคลากร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย