สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-11-07

หน้าที่รับผิดชอบ

  • พัฒนาระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยดำเนินการและประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ/คณะทำงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบคุณภาพ ทั้งเชิงวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • ประสานการวางแผน ติดตามความก้าวหน้า สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
  • ประสาน จัดทำแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายในของหน่วยงาน
  • ประสานงานการบริหารจัดการโครงการวิจัยของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย