สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ :2021-12-09

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ และอาคารสถานที่ รวมทั้ง การประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการดูแลด้านสิทธิบัตรและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 2. วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

         โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

 งานธุรการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงานโดยมีหน้าที่

 • ดูแลห้องประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่พร้อมใช้งาน การจัดอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น
 • รับผิดชอบด้านอาหาร สถานที่ และอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ
 • จัดทำและติดตามรายงานการใช้โทรศัพท์/โทรสารภายในประเทศ/ต่างประเทศ
 • ควบคุมและตรวจประเมินการทำความสะอาด
 • ควบคุมการดำเนินการกำจัดแมลงรบกวนภายในสถานที่
 • ให้คำแนะนำสำหรับผู้มาติดต่อประสานงานแก่บุคคลภายในและภายนอกสถาบันฯ

 

 งานสารบรรณ

ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือหรือเอกสารที่ส่งถึงสถาบันฯ โดยมีหน้าที่

 • รับเอกสาร ตรวจสอบ คัดแยก ลงทะเบียนรับ จัดลำดับความสำคัญ เสนอความเห็น เสนอผู้อำนวยการ โต้ตอบ ร่าง พิมพ์ ตรวจทาน ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง จัดส่ง เวียน ค้นหา ให้ยืม 
  จัดเก็บ และทำลายเอกสาร
 • ให้บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปแบบเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 งานเการจ้าหน้าที่

ดำเนินงานด้านบุคลากรของสถาบันฯ โดยมีหน้าที่

 • ประสานงานและจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ/จ้าง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เลื่อนระดับ โอน ย้าย ให้/ขอยืมตัว ขออนุมัติลาศึกษา อบรม ประชุม ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ตรวจสอบและควบคุมวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร การลาไปรับราชการทหาร ลาอุปสมบท ลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • ประสานงานและจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ การบันทึกและควบคุมทะเบียนประวัติ การดำเนินการทางวินัย ลาออก เกษียณอายุ
 • การจัดทำบัตรประจำตัว หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับ เปลี่ยนชื่อและสกุล การขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 งานการเงิน

ดำเนินงานด้านการเงิน โดยมีหน้าที่

 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน 
  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการการโอนเงินเงิน รับ-จ่ายเงินสด ค่าใช้จ่ายรายงานขอซื้อ/จัดจ้าง กรณีเร่งด่วน
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 งานพัสดุ

ดำเนินการการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยมีหน้าที่

 • จัดทำแผนดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีบประมาณ
 • ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
 • ประสานงานการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ พร้อมทั้งประเมินผลการซ่อมบำรุง
 • จัดทำบัญชีวัสดุคงคลังและตรวจสอบวัสดุคงคลัง ควบคุมการเบิกจ่าย จัดเก็บ
 • ประสานงานกับห้องปฏิบัติการและผู้ขอซื้อเพื่อคัดเลือกและประเมิน Supplier
   

  

 งานยานพาหนะ

ดำเนินการด้านการให้บริการยานพาหนะใช้ในราชการ โดยมีหน้าที่

 • บริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุงรักษา
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง