สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

นโยบายเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ :2018-09-04

 

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ทั้งในการบริหาร การบริการ และวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาและขั้นนตอนปฏิบัติการที่ไม่จำเป็น ผลงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้การวิเคราะห์ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศตามความจำเป็น และส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง การเฝ้าระวังและสนับสนุนการสอบสวนและการควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคตามภารกิจของสถาบัน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์