สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

วันที่ :2016-01-14


          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตรวจยืนยัน ทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรค ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา พาราสิต ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม พิษวิทยา ชีวเคมี ทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะนำโรคและให้บริการการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ดำเนินการบริหารงานภายในหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรนำมาใช้ ได้แก่ ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO 15190, ISO/IEC 17043 และ AAALAC International เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรับรอง

 นโยบายคุณภาพ

1. นโยบายคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กร ชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการพัฒนาและตอบโจทย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยมุ่งมั่นให้บริการตรวจชันสูตร ตรวจยืนยัน ด้านโรคติดเชื้อ ด้านสุขภาพ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ผลงานต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็วทันเวลา และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก

2. วัตถุประสงค์คุณภาพ กำหนด ดังนี้

          1. บริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์คุณภาพ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
          2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมั่นใจในผลงานและการบริการของสถาบัน
          3. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          5. มีการออกแบบและพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

มีตัวชี้วัดที่สำคัญใน 5 มิติ ดังนี้

1. ประสิทธิผล: ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี มากกว่าร้อยละ 85

2. เชิงคุณภาพ:
          2.1 ความทันเวลาในการรายงานผลการวิเคราะห์ ร้อยละ 100
          2.2 ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 90
          2.3 ความถูกต้องของใบรายงานผล ร้อยละ 100

3. ประสิทธิภาพ: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มากกว่าร้อยละ 96

4. เชิงพัฒนา: มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระดับหน่วยงาน 1 โครงการ

5. เชิงนวัตกรรม: มีผลงานเชิงนวัตกรรมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพิ่มจากปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 10