สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

วันที่ :2017-07-25


          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพ ด้านชันสูตรโรคให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตรวจยืนยัน ด้านโรคติดเชื้อ ด้านสุขภาพ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO 15190, ISO/IEC 17043 และ AAALAC International และ ISO Guide 34 โดยกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

           1. บริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์คุณภาพ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
          2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมั่นใจในผลงานและการบริการของสถาบัน
          3. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          5. มีการออกแบบและพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

มีตัวชี้วัดที่สำคัญใน 5 มิติ ดังนี้

1. ประสิทธิผล: ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี มากกว่าร้อยละ 85

2. เชิงคุณภาพ:
          2.1 ความทันเวลาในการรายงานผลการวิเคราะห์ ร้อยละ 100
          2.2 ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 90
          2.3 ความถูกต้องของใบรายงานผล ร้อยละ 100

3. ประสิทธิภาพ: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มากกว่าร้อยละ 96

4. เชิงพัฒนา: มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระดับหน่วยงาน 1 โครงการ

5. เชิงนวัตกรรม: มีผลงานเชิงนวัตกรรมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพิ่มจากปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 10

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอแสดงความมุ่งมั่นว่าจะดำเนินงานตามหลักวิชาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และ/หรือมาตรฐานวิชาชีพโดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าวและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง