สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-01-14

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99354-5

 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ด้านบริหาร

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99313

 

 

  ดร.อุรุญากร จันทร์แสง
นักวิทยาศาตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ด้านบริการ

 

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99238

 

  

ที่ปรึกษา สถาบันฯ

 

ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ                                                       

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99185