สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-09-21

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


นายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99354-5

 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


นางสาวนภวรรณ เจนใจ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99259

 

 


ดร.อุรุญากร จันทร์แสง                                                           
นักวิทยาศาตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99238

 

 


ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต                                                      
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99313

 

 


นางสาวนันทวรรณ เมฆา                                                           
นักวิทยาศาตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99302

 

 


นางสาวสิริพรรณ แสงอรุณ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 


ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 98384

 

 

ที่ปรึกษา สถาบันฯ

 


ดร. อุษาวดี ถาวระ                                                โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 

 

 


พรรณทิพย์ ตียพันธ์                                                          โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 

 

 


ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ                                                           โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99185