สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ผู้บริหาร

วันที่ :2021-09-15

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ : 0-2951-0000-11 ต่อ 99354-5

 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

นายมาสเกียรติ  บุญยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ด้านบริหาร
 

  นายอธิวัฒน์  ปริมศิริคุณาวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ด้านวิชาการ
  นางสาวอัจฉรียา  อนุกูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ด้านบริการ