สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

อำนาจหน้าที่

วันที่ :2019-06-05

 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยรวมสถาบันวิจัยไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เดิม) กองพยาธิวิทยาคลินิก กองกีฏวิทยาทางการแพทย์ และส่วนหนึ่งของกองพิษวิทยาตามราชกิจจานุเบกษา มีอำนาจหน้าที่ตามระบุในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๔ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๗๔ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๒๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพด้านชันสูตรโรค และด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๒) พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพ ด้านชันสูตรโรค และด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๓) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสุขภาพ ด้านชันสูตรโรค และด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านชันสูตรโรคและด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๕) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
(๖) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย