สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

องค์กร

วันที่ :2018-09-04

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยรวมสถาบันวิจัยไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เดิม) กองพยาธิวิทยาคลินิก กองกีฏวิทยาทางการแพทย์ และส่วนหนึ่งของกองพิษวิทยาตามราชกิจจานุเบกษา

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ตามระบุในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๔ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๗๔ (ข้อ ๒๑) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนี้ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทางด้านชันสูตรโรค ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา พาราสิต ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม พิษวิทยา ชีวเคมี ทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะนำโรคและให้บริการการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง การให้บริการเชื้อ/สารมาตรฐาน

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จะดำเนินการบริหารงานภายในหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรนำมาใช้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรับรอง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

       ระบบคุณภาพที่ดำเนินการในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครอบคลุมทุกห้องปฏิบัติการถาวร

 

  โครงสร้างองค์กร 

 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข แบ่งหน่วยงานตามราชกิจจานุเบกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ดังนี้

 

หน่วยสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 
3. กลุ่มสัตว์ทดลอง


หน่วยห้องปฏิบัติการ
4. กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี
5. กลุ่มพันธุกรรม
6. กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์
7. กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
8. กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา
9. กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาราสิตวิทยา
10. กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์