สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ประวัติความเป็นมา

วันที่ :2018-09-04


        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัสวิทยา พยาธิวิทยาคลีนิค สมุนไพร ชีววัตถุ กีฏวิทยาทางการแพทย์ อาหาร ยา พิษวิทยาและอันตรายจากรังสี แต่เนื่องจากที่ผ่านมางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนใหญ่เน้นหนักด้านการบริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตร ส่วนด้านการวิจัยยังมีความจำกัดหลายด้าน เช่น สถานที่ อุปกรณ์ และพื้นฐานวิชาการที่เหมาะสม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจัดทำโครงการ "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข"โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ อุปกรณ์วิจัย และความช่วยเหลือทางวิชาการเมื่อเดือนมีนาคม 2524 ต่อมาได้ปรับปรุงโครงการใหม่ และในเดือนเมษายน 2526 ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้น ได้ติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณา ให้ความช่วยเหลือโครงการดังกล่าวในลักษณะให้เปล่า สำหรับการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์วิจัยรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น จึงได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่นำโดย ดร.เรียวสึเคะ มูระตะ มาศึกษาข้อมูลและจัดทำข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือ รวม 2 ครั้ง คือเดือนพฤศจิกายน 2526 และกุมภาพันธ์ 2527

 

             คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2527 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติเงินช่วยเหลือโครงการในชื่อ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ รวม 3,906 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทยขณะนั้นประมาณ 400 ล้านบาท โดยแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 งวด และมีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการความช่วยเหลือที่กรมวิเทศสหการ เมื่อ 8 มิถุนายน 2527 และ 10 กรกฎาคม 2528 ตามลำดับในการนี้รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการถมที่ดิน ทำถนน รั้ว ติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปา ตลอดจนอำนวยความสะดวกการเข้าประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่น และการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับโครงการ