สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-06-10

ทีมงานการจัดงาน ฯ

นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
มอบแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ

ทีมงานผู้จัดฯ รอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จาก 8 จังหวัด

บรรยากาศการลงทะเบียนหน้างาน

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสจ. และ รพ. ในเขตรับผิดชอบของ สสจ.

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสจ. และ รพ. ในเขตรับผิดชอบของ สสจ.

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสจ. และ รพ. ในเขตรับผิดชอบของ สสจ.

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสจ. และ รพ. ในเขตรับผิดชอบของ สสจ

.

นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์ พิทยา ไพบูลย์ศิริ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายแพทย์สมชาย  แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาสตร์สาธารณสุขกล่าวรายงาน  นายแพทย์อภิชัย  มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  มอบแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ


ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง การดูแลสติปัญญา
เด็กไทย จากครรภ์มารดาสู่ทารก  


ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
ชี้แจง การประสานงานการเก็บตัวอย่าง การบริหารจัดการ โดย นางเลขา  
ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี และ
นางสาวนภวรรณ เจนใจ ผู้รับผิดชอบโครงการของภาพรวมของประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับหลอดเก็บตัวอย่างส่งตรวจการตอบข้อซักถามร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม กับวิทยากร


การตอบข้อซักถามร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม กับวิทยากร