สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-01-21

 

 

        นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ต้อนรับผู้รับทุนอบรมขององค์การอนามัยโลก (WHO Fellowship) จำนวน 3 รายคือ Dr. Pak Yong Ju, Dr. Kim Yong Min, และ Dr. Yun Song Jin จาก Democratic People’s Public of Korea (DPR Korea) เพื่อรับการอบรมในหัวข้อ Training on Antimicrobial Resistance Analysis by Molecular Techniques ระหว่างวันที่ 12 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้านอบรมและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance Surveillance and Training) ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป และฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ศูนย์ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้านอบรมและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance Surveillance and Training) มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน การฝึกอบรมบุคลากรจากประเทศต่างๆใน SEARO เป็นกิจกรรมหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว