สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-06-30

เรื่อง การอบรมข้อกำหนด ISO15189:2012 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม)
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม A203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดโดย สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ


บรรยายโดย นางสุขใจ ผลอำไพสถิตย์ ผู้จัดการคุณภาพสถาบันฯ

ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน
ประกอบด้วย ดร.อารี ทัตติยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯด้านบริการ
คุณนภวรรณ เจนใจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯด้านวิชาการ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน
ผู้จัดการคุณภาพฝ่าย