สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-05-06

 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Molecular techniques for detection of avian influenza and MERS – CoV” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Molecular techniques for detection of avian influenza and MERS-CoV” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557  ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (public health) และห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ (animal health) ให้มีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

Link ข่าวกรมวิทย์ : http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=242