สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-02-06

 

         การประชุมโครงการ Strengthening Thailand’s Influenza Surveillance network to Support Influenza Control Policy and Improve Pandemic Preparedness หัวข้อเรื่อง “ระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ที่ยั่งยืนกับความมั่นคงทางสุขภาพ” (Sustainability for Influenza Surveillance system towards Thais’ Health Security) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเครือข่ายโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
 


Link ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=167