สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-12-02


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิจัย”
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท