สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-08-27


        การอบรมเรื่อง "ความรู้พื้นฐานการวัดและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๘๐๖ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานในการวัดการสอบเทียบเครื่องมือและการทวนสอบ Thermometer ด้วยวิธี Ice point check  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกห้องปฏิบัติการที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครื่องมือวัด จำนวน ๓๕ ท่าน 

      ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการทดสอบ Pretest และ Posttest เพื่อวัดผลการอบรม  และรับประกาศนียบัตร ซึ่งออกโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์