สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-06-19

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18  มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายดำรง  รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนประองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  พร้อมมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award)