สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-04-29

การอบรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลในตลาด

วันที่ 25 เมษายน 2556

ณ. ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

จัดโดย กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร