สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-03-01
 
        กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดโครงการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถโดยสาร บขส. ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ให้บริการตรวจเลือดหาผู้ติดเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิครู้ผลเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคจากผู้ให้บริการ เมื่อใช้บริการรถโดยสาร บขส.
 
        วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2556) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมเปิดงาน “กรมวิทย์ฯ บขส. ห่วงใย โดยสารปลอดภัยห่างไกล วัณโรค” (Healthy บขส.) ซึ่งเป็นโครงการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถโดยสาร บขส.ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรณรงค์การหยุดยั้งวัณโรค การตัดการแพร่ติดต่อวัณโรค โดยตรวจค้นหาผู้ป่วยเป็นวัณโรค หรือผู้ติดเชื้อวัณโรค ซึ่งยังไม่แสดงอาการ (วัณโรคแฝง) ด้วยเทคนิคการตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากตัวอย่างเลือด มีความจำเพาะสูงและรู้ผลเร็วภายใน 24 ชั่วโมง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานแรกที่ทำการศึกษาวิจัยและนำมาใช้เพื่อการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อวัณโรคในประเทศไทยด้วยระบบคุณภาพสากลใช้ตรวจการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็นวัณโรคหรือผู้ป่วยวัณโรคที่เก็บเสมหะตรวจไม่ได้ ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด เป็นต้น ซึ่งตั้งเป้าหมายให้บริการในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถโดยสาร บขส. ได้แก่ พนักงานขับรถ และพนักงานบริการบนรถ บขส. ที่สมัครใจ จำนวน 2,000 คน พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการตรวจโชเฟอร์และพนักงานสุขภาพดี ปลอดวัณโรคไม่มีการติดเชื้อ ทั้งนี้หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยวัณโรคจะส่งไปเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมด้วย
 
        นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า วัณโรคเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศและของโลก    องค์การอนามัยโลกรายงาน 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกติดเชื้อวัณโรค ความชุกของผู้ป่วยวัณโรคมีประมาณ 16-20 ล้านคน โดย 8-10 ล้านคน เป็นกลุ่มที่กำลังแพร่เชื้อและในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8.4 ล้านคน โดยร้อยละ 95 อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตปีละประมาณ 1.9 ล้านคน  สถานการณ์ในประเทศไทย  ในปี 2554 ผู้ป่วยรายใหม่มีมากกว่า 90,000 ราย และประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากอันดับที่ 18 ของโลก (TB –high burden country) วิธีควบคุมวัณโรคที่ดี คือ การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รักษาวัณโรคด้วยยาที่ได้ผลต่อเชื้อมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาวัณโรคดื้อยา จะทำให้ผู้ป่วยพ้นระยะแพร่เชื้อและหายจากวัณโรค ตัดการแพร่เชื้อไปยังคนปกติหรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆ นอกจากการค้นหาผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ร่วมกับการให้การรักษาที่ได้ผลรวดเร็วการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค การปฏิบัติตนในที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการตรวจการติดเชื้อระยะแรก จะช่วยให้การควบคุมป้องกันการแพร่ติดต่อเชื้อวัณโรคได้ผลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
        นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเนื่องจากพนักงานขับรถและผู้ให้บริการบนรถ บขส. เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคและแพร่เชื้อ เพราะสัมผัสผู้โดยสารจำนวนมาก และต้องใช้เวลาอยู่บนรถนานแต่การถ่ายเทอากาศในรถมีจำกัด การตรวจการติดเชื้อวัณโรคเป็นกิจกรรมร่วมหยุดยั้งวัณโรค  สร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ   ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค และรู้จักสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันวัณโรค ทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและมีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อใช้บริการรถโดยสาร บขส.
 
กิจกรรมภายในงาน “กรมวิทย์ฯ บขส. ห่วงใย โดยสารปลอดภัยห่างไกล วัณโรค” ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวัณโรค กิจกรรมการตรวจสุขภาพ (ตรวจเลือดเพื่อตรวจการติดเชื้อวัณโรค) บริการตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและกิจกรรมสันทนาการที่ให้ความรู้เรื่องวัณโรค  เป็นต้น  
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
28 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
 

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดงาน

นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มอบของที่ระลึก 

นายวัฒนา อู่วาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบของที่ระลึก
 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวต้อนรับ