สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-03-18


ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน ”

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน ”  
 

เอกสารประกอบการประชุม

- เครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขในการตอบสนองโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน และความจาเป็น ในการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านห้องปฏิบัติการของประเทศ ตามแนวทางกฏอนามัยระหว่างประเทศ
โดย นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
- การพัฒนาเครือข่าย ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
โดย พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
- Pathogen of Mass Destruction
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  จันทราทิตย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
- โรคที่ต้องให้ความสาคัญ ในปีพ.ศ. 2556
โดย นพ. โรม บัวทอง กลุ่มสอบสวนทางระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

 
- เครือข่ายห้องปฏิบัติการ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ได้อย่างไร”
โดย คุณดรุณี โพธิ์ศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 



ภาพการประชุม