สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด

วันที่ :2022-01-11

       ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 10-11 มกราคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม A204 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีในภูมิภาค ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจตัวอย่างควบคุมคุณภาพ และตัวอย่างทดสอบความชำนาญสำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวี ให้กับห้องปฏิบัติการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

  

 

!!! ดาวโหลด PDF !!!