สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (KM-NIH) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ :2022-01-09

      ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM-NIH” ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.) เป็นประธาน และนางสุกัญญา กำแพงแก้ว เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายประวัติ โตกุลวัฒน์ ผู้แทนงานพัสดุ สวส. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชวนคุยเรื่อง...แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบและการดำเนินงานให้ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

!!! ดาวโหลด PDF !!!