สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การประชุมทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1/2565)

วันที่ :2021-11-17

      ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.    ณ  ห้องประชุม A204  ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี น.สพ. อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน 

 
      การประชุมเน้นการจัดทำแผนการจัดการความรู้และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเชื่อมโยงสนับสนุนระหว่างองค์ความรู้กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
      "การประชุมมีการเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการผ่านการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ควบคู่กับการพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ เพื่อให้บุคลากร มีความสุขในการทำงาน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลได้อย่างทันเหตุการณ์"