สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กรมวิทย์ฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพและสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย

วันที่ :2021-09-22

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ดำเนินโครงการตรวจหา การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่โดยชุดตรวจชนิดทราบผลเร็ว มีการจัดอบรมให้กับห้องปฏิบัติการนำร่อง จำนวน 8 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมเป็น Master trainer จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 102 คน และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา จำนวน 58 คน จาก 25 หน่วยงาน การตรวจหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มีการดำเนินงานโดยห้องปฏิบัติการนำร่องในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน จากตัวอย่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนกว่า 3400 ราย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 459 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 41 ราย (ร้อยละ 8.9) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีการสนับสนุน การทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน ผลการควบคุมคุณภาพถูกต้องทั้งหมด รวมถึง มีการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการที่เริ่มดำเนินการทดสอบแล้ว จำนวน 12 แห่ง ผลการประเมินคุณภาพ จำนวน 3 รอบดำเนินการ พบว่า ห้องปฏิบัติการทุกแห่งสามารถรายงานผลได้ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ

       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุมผ่านระบบ Virtual conference ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนขยาย การดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลการตรวจหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไปใช้ในการพัฒนามาตรการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย

 

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!