สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 8

วันที่ :2021-08-11

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม A204 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมของวิทยากร

1. เรื่อง CRISPR CAS
2. เรื่อง Microbiome
3. เรื่อง สถิติพื้นฐานสาหรับงานวิจัย Basic statistics

 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย

1. กลุ่มที่ 1
2. กลุ่มที่ 2
3. กลุ่มที่ 3
4. กลุ่มที่ 4
5. กลุ่มที่ 5

 

VDO โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 8

 

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!