สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-04-02

       ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้มีการใช้โปรแกรมการรับตัวอย่างตรวจ และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม iLab Plus ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิตเข้ารับการอบรมเพียง 2 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และการดำเนินงานภายในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรม iLab Plusให้กับบุคลากรภายในฝ่ายทุกคน ให้มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรม iLab Plus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้หากผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งจัดในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม A-204 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเวลา 9.00-12.00 น. 

 

 

   !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!