สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ :2021-04-20
ข่าวประชาสัมพันธ์
O1 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O2

 Q&A

O3

Social Network

การดำเนินงาน
O4

แผนการดำเนินงานประจำปี

O5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

O6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงาน
O7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O8

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O9

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

O11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O13

สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การจัดซื้อจัดจ้าง
O14

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O16

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18

สื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O20

การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี

O21

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีและการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
O22

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O23

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การยืมทรัพย์สินของราชการ
O24

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O25

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O26

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O27

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O28 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O29

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
 O30

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

 O31 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
 O32 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O33 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต