สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-03-19

โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ“กำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Thai NIH 4.0” วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ทับขวัญ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวน และวิเคราะห์สภาพองค์กรในปัจจุบัน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งวางทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Thai NIH 4.0

2. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/โครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!