สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-03-12

      ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพและสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ในประเทศไทย โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference) เป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย โรคเอดส์สภากาชาดไทย จำนวน 12 ราย โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมให้กับห้องปฏิบัติการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว จำนวน 47 ราย จาก 19 ห้องปฏิบัติการ

  

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!