สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-03-10

      คณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง การสอบเทียบ ตรวจสอบและบำรุงรักษา Piston pipette รุ่น 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม A 203 และ A 204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิทยากร คุณพิชญาสินี โกมลตรี บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจ สามารถใช้งาน Pipette ได้อย่างถูกต้อง บำรุงรักษาได้อย่างถูกวิธี และเพื่อสร้างนักสอบเทียบ Piston pipette ของสถาบันฯ ต่อไป

 

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!