สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-03-24

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกรมการแพทย์ รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักในการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทดแทนการตรวจคัดกรองแบบดั้งเดิม (Pap smear) ด้วยมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคใหม่ได้อย่างทั่วถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงขอเชิญชวนห้องปฏิบัติการร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test โดยกรอกข้อมูลผ่านลิงค์หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  รายการตรวจประเมิน (Checklist) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing